Junior Grand Final Winners

Junior Grand Final Winners

 

 

Year 3-4

Year 5-6

Year 7-8

Year 9-10

Under 18

2020

Mixed Comp - Tied

Mount Barker / Spencer Park

Mixed Comp - Great Southern Grammar

Girls - Grammar Red

Boys - Bethel

Girls - Grammar Red

Boys - Bethel

Girls - Grammar Blue

Boys - Grammar Blue

2019

Mixed Comp - Vikings

Mixed Comp - Vikings

Girls - Grammar Blue

Boys - Grammar Red

Girls - Grammar Blue

Boys - Bethel

Girls - Grammar Blue

Boys - Vikings Mighty Ducks

2018

Mixed Comp - Great Southern Grammar

Mixed Comp - Great Southern Grammar

Girls - Grammar Blue

Boys - Bethel

Girls - Vikings

Boys - Bethel

Girls - North Albany

Boys - Grammar Blue

2017

Mixed Comp - Vikings

Mixed Comp - Great Southern Grammar

Girls - Grammar Blue

Boys - Bethel

Girls - Grammar Red

Boys - Vikings

Girls - North Albany

Boys - Grammar Blue

2016

Mixed Comp - Vikings
(top of ladder, no finals)

Mixed Comp - Vikings Crusaders and Mount Barker

Girls - Grammar White

Boys - Grammar Blue

Girls - North Albany

Boys - Vikings Raiders

Girls - ASHS

Boys - Grammar Blue

2015

 

Girls - Grammar Blue

Boys - Vikings & Grammar

Girls - Grammar Blue

Boys - Grammar Blue

Girls - Redback Rangers

Boys - Grammar Red

Girls - Grammar Blue

Boys - Grammar Blue

2014

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

We Support